Nota de premsa

CaixaBank obté un benefici de 90 milions, un 83,2% menys, després de fer una provisió extraordinària de 400 milions per la COVID-19

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank

• El banc està en ple funcionament des de la declaració de l'estat d'alarma, amb el 90% de la xarxa oberta i la prioritat d'oferir serveis financers essencials alhora que protegeix la salut d'empleats i clients. Un 50% dels professionals de la xarxa es troben en situació de teletreball, com gairebé tots els empleats dels serveis centrals i de les direccions territorials.

• L'entitat està preparada per contribuir a la recuperació. CaixaBank ha activat un ampli paquet de mesures amb l'objectiu de donar suport a les necessitats d'empreses i particulars. Fins al 23 d'abril, més de 147.000 clients han sol·licitat una moratòria. L’entitat ha gestionat un total de 220.000 sol·licituds: 95.000 de moratòria hipotecària i 125.000 de consum, que afecten una cartera amb un import de 8.500 milions. A més, s'ha avançat la prestació d'atur o la pensió a 2,4 milions de clients.

• Suport a autònoms i empreses mitjançant les línies ICO COVID-19. Fins al 28 d'abril, CaixaBank ha gestionat 128.700 sol·licituds de clients per un import total de 11.140 milions d'euros, molt per sobre de la quota assignada. CaixaBank ja ha abonat 3.700 milions d'euros d'aquestes peticions.

• El crèdit brut a clients puja a 231.367 milions d'euros, amb un creixement de l'1,7% durant el trimestre. Des de l'inici de l'estat d'alarma i fins al 23 d'abril, s'ha concedit al teixit empresarial un total de 14.000 milions d'euros en crèdits, al marge de les línies ICO, per mitigar l'impacte d'aquesta crisi sanitària.

• Alts nivells de liquiditat i solvència. Els actius líquids totals se situen en 96.227 milions d'euros, amb un creixement de 6.800 milions d'euros durant el trimestre. Així mateix, la posició de capital (12% CET1) es consolida en un nivell alt, molt per sobre del que es requereix per atendre la nova demanda de crèdit en la millor posició.

• Gestió eficient de la morositat. La ràtio de morositat es manté en nivells molt reduïts, amb un 3,6%, i la ràtio de cobertura s'incrementa fins al 58% (+3 punts percentuals des del desembre).

• Creixement dels ingressos core que se situen en 2.045 milions (+0,9%, interanual), després d'una sòlida evolució fins al mes de febrer, ja que creixien a un ritme del 3,7%.

• S'ha registrat una provisió de 109 milions associada a les prejubilacions acordades a finals de febrer i que generarà estalvis addicionals a partir del segon trimestre de l'any. CaixaBank ja preveia dur a terme aquesta mesura des de l'any passat.

El Grup CaixaBank, presidit per Jordi Gual i el conseller delegat del qual és Gonzalo Gortázar, ha obtingut durant el primer trimestre de l'any un benefici atribuït de 90 milions d'euros, un 83,2% menys respecte del mateix període que l'exercici anterior, després de l'esforç de cobertura de riscos que inclou una provisió extraordinària de 400 milions en un exercici de prudència per l'afectació que podria tenir la COVID-19 en els resultats futurs de l'entitat. Com a conseqüència dels impactes de la pandèmia, l'entitat ha deixat sense efecte els objectius financers previstos per al 2021.

Des del primer dia de l'estat d'alarma, el banc ha estat funcionant a plena capacitat com a proveïdor essencial de serveis. Aproximadament, el 90% de la xarxa de CaixaBank s'ha mantingut oberta des del 16 de març. Cada oficina ha disposat de diverses mesures, com ara torns de teletreball o mesures de flexibilitat horària, per establir la seva pròpia organització, i s'ha aplicat un estricte protocol de         mesures de seguretat per protegir clients i empleats.

Actualment, un 50% dels professionals de la xarxa es troben en situació de teletreball, com gairebé tots els empleats dels serveis centrals i de les direccions territorials. A més, s'han reforçat els serveis i les capacitats digitals perquè els clients puguin fer operacions i consultes on-line i també l'operativa dels més de 9.000 caixers de què disposa l'entitat.

CaixaBank, compromés amb la recuperació i el suport als clients

Fins al 23 d'abril, més de 147.000 clients han sol·licitat una moratòria. L’entitat ha gestionat un total de 220.000 sol·licituds: 95.000 de moratòria hipotecària i 125.000 de consum, que afecten una cartera amb un import de 8.500 milions. Com a entitat associada a la CECA, ha assumit el compromís           d'estendre temporalment l'ajornament del pagament del principal, tant per als col·lectius més vulnerables que estan inclosos en el Reial decret llei com per a clients que s'han vist afectats per la crisi.

El crèdit brut a clients puja a 231.367 milions d'euros, amb un creixement de l'1,7% durant el trimestre, com a conseqüència de l'augment del crèdit a empreses. Des de l'inici de l'estat d'alarma i fins al dia 23 d'abril, CaixaBank ha concedit 14.000 milions d'euros al sector empresarial, al marge de les línies ICO, destinats a facilitar el finançament de les grans empreses, pimes, autònoms i emprenedors, i ajudar a la recuperació del teixit productiu.

A més, des de l'inici de la comercialització de les línies ICO COVID-19 i fins al 28 d'abril, CaixaBank ha gestionat  128.700 sol·licituds de clients per un import total de 11.140 milions d'euros. CaixaBank ja ha abonat 3.700 milions d'euros d'aquestes peticions. 

El crèdit a particulars –altres finalitats– disminueix un 1,6% durant el trimestre encara que el crèdit al consum evoluciona en positiu (+1%) per la bona activitat comercial dels dos primers mesos del trimestre. En canvi, el crèdit per a l'adquisició d'habitatge (-0,9% durant el trimestre) segueix marcat pel despalanquejament de les famílies en línia amb la tendència de trimestres anteriors, amb un lleuger impacte derivat de la menor producció hipotecària en la segona quinzena de març.

D'altra banda, els recursos de clients se situen en els 376.560 milions d'euros (-2,0% durant el trimestre), impactats, essencialment, per l'evolució negativa dels mercats que afecta els actius sota gestió, que disminueixen fins als 92.343 milions d'euros. Sense aquest efecte dels mercats, l'evolució dels recursos hauria estat positiva (+1%).

També creix l'estalvi a la vista fins als 192.904 milions d'euros (+1,8% durant el trimestre), malgrat l'estacionalitat positiva del tancament d'any, gràcies a la fortalesa de l'entitat i la liquiditat de grans clients.

Trimestre amb bona marxa comercial recurrent fins a mitjans de març 

CaixaBank és el banc principal per a un de cada quatre clients minoristes a Espanya. La quota de penetració de particulars se situa en el 27,8%, un 24,4% com a primera entitat, i consolida sòlides quotes de mercat en els principals productes i serveis. Així mateix, l'entitat reforça el seu lideratge en banca digital amb 6,5 milions de clients digitals, amb un ferm compromís amb la transformació digital, i aposta per l'acompanyament a les empreses innovadores amb potencial de creixement.

Pel que fa a l'activitat del negoci, el resultat del trimestre reflecteix la bona marxa comercial fins a mitjan març. En destaca el creixement dels ingressos core en l'evolució interanual, que se situen en 2.045 milions d'euros (+0,9%), després d'una sòlida evolució fins al mes de febrer, ja que creixien a un ritme del 3,7%. El marge d'interessos puja a 1.200 milions d'euros (-3% respecte del mateix període del 2019) impactat principalment per una aportació més baixa de la cartera creditícia i de renda fixa, en un entorn de tipus d'interès negatius.

En l'evolució del marge brut influeix la reducció del resultat d'operacions financeres, per l'evolució dels mercats i una contribució més baixa de les participades, ja que s'han registrat uns resultats atribuïts més baixos en previsió del context econòmic actual. D'altra banda, es reflecteix una bona evolució dels ingressos i les despeses emparats per contractes d'assegurances i comissions. Els ingressos per comissions se situen en 658 milions d'euros, +7,6% respecte del mateix període del 2019 i un -5,1% respecte del trimestre anterior.

A més, les despeses d'administració i amortització es redueixen en l'evolució interanual un 1,3% després de la gestió de la base de costos. Les despeses de personal decreixen un 3,3%, i es materialitzen els estalvis associats a l'acord laboral del 2019, que compensen l'increment vegetatiu. D'altra banda, les despeses generals disminueixen un 1%.

L'evolució de l'epígraf de pèrdues per deteriorament d'actius financers i altres provisions està impactada per la prudència, ja que es reforcen les provisions per a risc de crèdit, pel nou escenari econòmic, per un import de 400 milions d'euros, que s'aniran actualitzant els mesos vinents amb nova informació disponible.

Per calcular aquesta provisió, s'han fet servir escenaris amb previsions econòmiques internes amb diferents nivells de severitat, que incorporen els efectes en l'economia de la crisi sanitària motivada per la COVID-19, i s'ha atorgat també un cert pes a les projeccions macroeconòmiques alternatives amb un biaix menys conjuntural.

La combinació d'escenaris permet mitigar la incertesa en les projeccions en el context actual i la prociclicitat dels models de risc de crèdit, en línia amb les recomanacions dels organismes supervisors.

També incideix en aquesta partida el registre en altres dotacions a provisions de 109 milions d'euros associats a prejubilacions acordades a finals de febrer per a 229 empleats i que generarà estalvis addicionals a partir del segon trimestre de l'any. CaixaBank ja preveia dur a terme aquesta mesura des de l'any passat, ja que el compromís de negociació es va incloure en l'acord laboral signat amb els representants sindicals el maig del 2019.

Òptima gestió de la solvència i liquiditat que donarà suport a la demanda de crèdit

Els actius líquids totals se situen en 96.227 milions d'euros, amb un creixement de 6.800 milions d'euros durant el trimestre a causa, principalment, de l'aportació de col·laterals en la pòlissa del BCE.

D'altra banda, la Liquidity Coverage Ratio del Grup (LCR) el 31 de març és del 234%, cosa que demostra una folgada posició de liquiditat (185% LCR mitjana els últims 12 mesos), molt per sobre del mínim requerit del 100%.

El saldo disposat de la pòlissa del BCE el 31 de març de 2020 se situa en 33.759 milions, 1.409 milions dels quals corresponen a TLTRO II, 9.025 milions a TLTRO III i 23.325 milions a LTRO. Durant el primer trimestre del 2020 s'han tornat anticipadament 2.500 milions de TLTRO II i s'han demanat LTRO extraordinàries del BCE per un import de 21.500 milions d'euros i 2.000 milions de dòlars (equivalents a 1.825 milions d'euros).

Respecte de la posició de capital, la ràtio Common Equity Tier 1 se situa en el 12%. Durant el primer trimestre es recullen +32 punts bàsics per l'impacte de la reducció del dividend previst amb càrrec al 2019. En un exercici de prudència i responsabilitat social, s'ha reduït el dividend de l'exercici 2019 i s'ha modificat la política de dividends per a l'exercici 2020 passant a la distribució d'un dividend en efectiu no superior al 30% del benefici net reportat.

També ha influït en l'evolució de la ràtio CET 1 l'aplicació del transitori de la normativa IFRS9 (+13 punts bàsics). D'altra banda, l'evolució orgànica del capital durant el trimestre ha estat de -10 punts bàsics, principalment, per l'augment dels actius ponderats per risc derivats del creixement del crèdit i  -37 punts bàsics per l'evolució dels mercats i altres impactes.

Així mateix, la ràtio Tier 1 se situa en el 13,5%, la ràtio de capital total en el 15,8% i la leverage ratio en el 5,4%. En relació amb el requeriment de l'MREL (22,5% dels APR a partir de l'1 de gener de 2021), el 31 de març CaixaBank té una ràtio sobre APR del 22,6% considerant la totalitat dels passius actualment elegibles per la Junta Única de Resolució.

Després de considerar nous aspectes regulatoris i supervisors, el Consell d'Administració va acordar reduir a l'11,5% l'objectiu de la ràtio de solvència CET1 establert en el Pla Estratègic 2019-2021, deixant sense efecte l'objectiu d'una ràtio CET1 del 12% més un marge addicional de l'1% que estava destinat a absorbir els impactes de la implementació de Basilea IV i altres impactes regulatoris, la implementació dels quals s'endarrerirà.

Gestió eficient del risc i de la morositat en el nou context econòmic

La ràtio de morositat es manté estable i en nivells molt reduïts durant el trimestre (3,6%) i la ràtio de cobertura s'incrementa fins al 58% (+3 punts percentuals des del desembre).

La cartera d'adjudicats nets disponibles per a la venda a Espanya és de 961 milions d'euros (+3 milions d'euros durant el primer trimestre), amb una ràtio de cobertura del 40%. Així mateix, la cartera de lloguer a Espanya se situa en 2.029 milions d'euros (-65 milions d'euros durant el trimestre). El total de vendes d'immobles el 2020 se situa en 95 milions d'euros.

Mesures de suport per reactivar l'economia

Des que va començar la crisi de la COVID-19, CaixaBank ha activat un ampli paquet de mesures amb l'objectiu d'atenuar els efectes econòmics del coronavirus i donar suport a les necessitats d'empreses i particulars. A més de totes les línies de finançament establertes per l'entitat, CaixaBank ha posat en marxa mesures focalitzades en els clients particulars i en la societat; entre d'altres:

  • Els clients pensionistes de CaixaBank han vist com s'avançava el dia de l'abonament de la pensió (deu dies abans el mes d'abril) i com es posava en marxa un pla d'atenció de manera prioritària per a la gent gran. D'altra banda, tots els clients de CaixaBank amb dret a prestació per atur i que l'hagin cobrada el mes anterior han pogut disposar d'aquests fons des del 3 d'abril passat, set dies abans del que és habitual. S'ha avançat la prestació d'atur o la pensió a 2,4 milions de clients.
  • La companyia asseguradora del Grup CaixaBank, VidaCaixa, amb 7,3 milions d'euros ha liderat les aportacions a la iniciativa col·lectiva de la patronal asseguradora UNESPA per impulsar una assegurança de vida col·lectiva que cobrirà tots els sanitaris espanyols durant sis mesos en cas de mort o d'hospitalització per la COVID-19.
  • En l'àmbit de l'habitatge, a més d'adherir-se a la moratòria hipotecària plantejada pel Govern, CaixaBank ha condonat a partir d'abril les rendes als llogaters d'habitatges propietat de la seva filial immobiliària BuildingCenter, si compleixen les condicions establertes. Aquesta mesura estarà en vigor fins al mes en què es decreti la finalització del període d'alarma.
  • CaixaBank ha posat en marxa un pla de suport al petit comerç per l'actual crisi que ha portat a tancar una gran part dels establiments comercials. Les mesures que s'han pres engloben finançament específic, la bonificació de comissions per TPV i el llançament d'una nova solució tecnològica d'e-commerce que CaixaBank posa a disposició dels petits comerciants per ajudar-los a impulsar les vendes on-line.
  • Per facilitar l'operativa del client i evitar que s'hagin de desplaçar a caixers lluny de casa, CaixaBank no repercuteix el cost d'ús de caixers d'una altra entitat financera espanyola per als reintegraments a dèbit.
  • L'entitat ha activat el voluntariat on-line a través de la seva Associació de Voluntaris. D'aquesta manera, més de 500 voluntaris estan organitzant, de la mà d'entitats socials repartides per tot Espanya, iniciatives digitals dirigides a diversos col·lectius.
  • Així mateix, CaixaBank ha reforçat la seva línia de col·laboració amb administracions públiques i entitats socials per emetre de manera urgent més de 200.000 targetes d'ajudes socials durant l'estat d'alarma per la COVID-19.
  • S'ha impulsat, juntament amb la Fundació “la Caixa”, la campanya solidària “Cap llar sense aliments” per respondre, de manera excepcional, a l'emergència social derivada de l'actual crisi sanitària i social. L'objectiu és recaptar el màxim possible d'aliments i fons per cobrir les demandes habituals, que s'han vist afectades per la situació actual.
 

NOTÍCIES RELACIONADES