La qualitat, la confiança i el compromís social són l'essència de la nostra entitat. Per això, els nostres equips i activitats són fidels a aquests valors fundacionals.

Polítiques responsables

Per actuar amb excel·lència i aportar un valor real a les persones, recollim, en diferents polítiques, els valors i principis que apliquem en les nostres relacions professionals internes i externes, en tots els àmbits de la nostra activitat.

Accés a les principals polítiques d'ètica i integritat 

Gestió tributària

La confiança és un pilar a CaixaBank, per això som transparents i ens regim per la integritat, l'honradesa i la coherència.

Amb aquests valors, gestionem les nostres obligacions tributàries i el compliment fiscal, i som conscients de la nostra contribució al desenvolupament sostenible i al progrés socioeconòmic de la nostra societat.

Accés a l'estratègia fiscal de CaixaBank   

Accés a la política de control i gestió del risc fiscal  

Accés a Informe fiscal sobre els tributs gestionats pel Grup CaixaBank:

Any 2020  - Disponible en castellà

Any 2019 

Any 2018 

Any 2017 

Any 2016 

Protecció de dades personals 

Tenim com a prioritat respectar el dret fonamental de protecció de dades de caràcter personal, així com preservar la confidencialitat de la informació que tractem de clients, proveïdors i col·laboradors. 

Les persones, són el primer. També la seva seguretat. 

Confidencialitat de la informació 

Accés als compromisos de privacitat 

Prevenció de blanqueig de capitals

Els nostres equips reben formació i actualització constant per evitar i prevenir, de manera discreta i activa, el blanqueig de capitals.

Comitès de comercialització responsable

Som responsables i rigorosos en la correcta comercialització dels nostres productes.

El nostre Comitè de Transparència pren decisions per garantir la transparència en el disseny i la comercialització d'instruments financers, productes bancaris i assegurances d'estalvi i inversió.

El nostre Comitè de Producte comprova la qualitat i l'eficàcia dels nous productes i serveis, analitzant-ne les característiques, els riscos associats i l'adaptació a la normativa de transparència i protecció al client. Depèn del Comitè de Transparència.

També ens adherim, de manera voluntària, a "Autocontrol", l'Associació per a l'Autoregulació Comercial, a favor de les bones pràctiques publicitàries.

Normativa MiFID 

Accés a Autocontrol 

Informació relacionada amb la sostenibilitat

A CaixaBank, apostem per generar confiança en la societat.

Treballem per prestar el millor servei als nostres clients, i això ho traslladem també als productes que li oferim. Creiem en la importància de la sostenibilitat com a eina per contribuir a un progrés més gran que sigui sostenible econòmicament, socialment i mediambientalment en un entorn cada vegada més complex. 

Durant els últims anys hem considerat criteris ambientals, socials i de governança en el procés d'anàlisi de les inversions, a més dels criteris financers i de risc tradicionals. 

El nou marc normatiu en matèria d'informació relativa a la sostenibilitat, basat en el Reglament (UE) 2019/2088 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre del 2019, sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers, entre altres normes, ens porta a millorar la comunicació sobre l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la presa de decisions d'inversió. 

Per això, duem a terme nombroses accions per a la integració d'aquests factors de sostenibilitat en la gestió dels nostres productes, complint el marc corporatiu d'integració de riscos de sostenibilitat definit per al Grup CaixaBank, així com nombrosos acords i estàndards internacionals en la matèria que ens situen com una entitat referent en inversió sostenible. 

Aquests són els nostres principis i polítiques pel que fa a aquesta qüestió, en els quals podrà trobar informació addicional sobre com CaixaBank té en compte els factors de sostenibilitat en la prestació dels seus serveis d'assessorament en matèria d'inversió i gestió discrecional de carteres i en els productes que li ofereix: 

Marc corporatiu per a la integració dels riscos ambientals, socials i de bon govern (ASG) en la prestació de serveis d'inversió i en la gestió d'actius 

Declaració de polítiques de diligència deguda amb relació a les incidències adverses 

Nota informativa amb relació a la coherència de les polítiques de remuneracions amb la integració dels riscos de sostenibilitat 

Política d’implicació