Aula

Recursos de formació en economia i finances

Recursos de formació

Consulti en aquesta secció els recursos de formació en economia i finances que CaixaBank posa al seu abast com a accionista.

Posi a prova els seus coneixements en Renda Variable contestant el següent qüestionari. En acabar, podrà comprovar els seus encerts.

1. La borsa serveix…

 1. Només per possibilitar l’especulació amb valors.

 2. Perquè les empreses es financin i els estalviadors puguin participar dels beneficis d’aquestes empreses.

 3. Només per invertir a llarg termini.

 4. Per garantir una rendibilitat superior a llarg termini.

2. La borsa permet a l’inversor…

 1. Liquiditat per als seus estalvis, ja que li permet desfer les seves inversions qualsevol dia, a un preu desconegut per endavant però que és públic i es fixa contínuament per la confluència de l’oferta i la demanda.

 2. Obtenir una rendibilitat superior al deute públic sempre que s’inverteixi a un termini superior a 5 anys.

 3. Cobrar dividends cada any.

 4. Assistir a les Juntes Generals d’Accionistes només pel fet de ser titular d’una acció.

3. La rendibilitat històrica d’una inversió a llarg termini podria arribar a ser…

 1. Aproximadament el doble que la inflació.

 2. Similar a la del deute públic nord-americà.

 3. Similar a la d’un dipòsit bancari a llarg termini.

 4. Superior al deute públic i als dipòsits bancaris.

4. La CNMV…

 1. És un organisme depenent del Govern que regula la borsa.

 2. És un organisme independent que regula i supervisa els mercats de valors, entre altres la borsa.

 3. És un organisme dedicat exclusivament a atendre reclamacions d’inversors relacionades amb operativa a borsa.

 4. És un organisme públic que intenta prevenir les baixades brusques dels preus de les accions.

5. En el Sistema d’Interconnexió Borsària Espanyol es negocien…

 1. Només accions.

 2. Accions i deute públic. 

 3. Tots els valors que és legal negociar.

 4. Accions, drets de subscripció i warrants, entre d’altres.

6. La denominació “renda variable” prové del fet que…

 1. Al contrari dels bons, els preus de les accions varien.

 2. Els dividends de les accions no són fixos.

 3. Qualsevol inversió en borsa és d’alt risc.

 4. Els beneficis empresarials varien, però el dividend mínim per als accionistes no.