Aula


Autoavaluació. Posi a prova els seus coneixements en renda variable.

Posi a prova els seus coneixements en Renda Variable contestant el següent qüestionari. En acabar, podrà comprovar els seus encerts.

1. L’EBITDA...

 1. És igual al benefici net que obté una empresa una vegada compensades les despeses financeres, els impostos, les despeses extraordinàries i les amortitzacions.

 2. No ha de ser utilitzat per comparar beneficis de diferents empreses.

 3. S’utilitza per valorar empreses en dividir l’EBITDA per la capitalització borsària.

 4. És igual al benefici brut operatiu abans del resultat financer, impostos, dotacions i amortitzacions.

2. La primera vegada que una empresa surt a borsa...

 1. Ha de fer-ho mitjançant una Oferta Pública de Venda (OPV), que significa que alguns dels accionistes venen part o totes les seves accions als inversors que acudeixen a l’OPV.

 2. Ha de fer-ho mitjançant una Oferta Pública de Subscripció (OPS), que significa que l’empresa emet noves accions que els inversors que acudeixen a l’OPS subscriuen, per finançar projectes d’inversió de la companyia.

 3. Ha de fer-ho mitjançant dues ofertes simultànies, d’OPV i OPS.

 4. Pot fer-ho mitjançant OPS, OPV o ambdues simultàniament.

3. En el Sistema d’Interconnexió Borsària Espanyol es negocien...

 1. Només accions.

 2. Accions i deute públic.

 3. Tots els valors que és legal negociar.

 4. Accions, drets de subscripció i warrants, entre d’altres.

4. L’anàlisi fonamental d’accions...

 1. Tracta de valorar les accions tenint en compte tant els factors que poden afectar l’obtenció de beneficis per part de l’empresa com l’esgotament de tendències en l’evolució de la cotització.

 2. Es limita als factors microeconòmics (evolució del sector de l’empresa, el seu equip directiu, els preus de les primeres matèries, les accions de la competència, els canvis tecnològics).

 3. Es limita als factors macroeconòmics (creixement del PIB, inflació, tipus d’interès, etc.).

 4. Considera els factors microeconòmics i macroeconòmics.

5. Què hi ha darrere d’una tendència alcista?

 1. Una cotització i volum creixents.

 2. Uns màxims cada vegada inferiors.

 3. Ordres de compra que arriben al llibre a un preu superior al de la millor oferta de compra disponible i assoleixen el preu més baix de les ofertes de venda.

 4. Ordres de venda que arriben al llibre a un preu inferior al de la millor oferta de venda disponible i assoleixen el preu més alt de les ofertes de compra.