Aula


Autoavaluació. Posi a prova els seus coneixements en renda variable.

Posi a prova els seus coneixements en Renda Variable contestant el següent qüestionari. En acabar, podrà comprovar els seus encerts.

1. L’EBITDA...

 1. És igual al benefici net que obté una empresa una vegada compensades les despeses financeres, els impostos, les despeses extraordinàries i les amortitzacions.

 2. No ha de ser utilitzat per comparar beneficis de diferents empreses.

 3. S’utilitza per valorar empreses en dividir l’EBITDA per la capitalització borsària.

 4. És igual al benefici brut operatiu abans del resultat financer, impostos, dotacions i amortitzacions.

2. Amb una ordre de mercat...

 1. És la manera més adequada perquè l’inversor dugui a terme una operació en el mínim temps possible.

 2. L’inversor pot establir un límit de preu per a la seva ordre.

 3. Si l’ordre no s’executa totalment contra la primera ordre del costat contrari, es cancel-la.

 4. Són ordres sense preu que queden limitades al millor preu del costat contrari del llibre d’ordres.

3. La prioritat per executar les ordres que arriben al mercat és...

 1. Les ordres que arriben abans tenen prioritat en el llibre d’ordres.

 2. Les ordres de més volum tenen prioritat en el llibre d’ordres.

 3. Les ordres amb el preu més alt en compres i més baix en vendes tenen prioritat en el llibre d’ordres.

 4. L’inversor interessat a comprar pot saber quin preu exacte pagarà per les accions, gràcies a les prioritats del llibre d’ordres.

4. L’anàlisi fonamental d’accions...

 1. Tracta de valorar les accions tenint en compte tant els factors que poden afectar l’obtenció de beneficis per part de l’empresa com l’esgotament de tendències en l’evolució de la cotització.

 2. Es limita als factors microeconòmics (evolució del sector de l’empresa, el seu equip directiu, els preus de les primeres matèries, les accions de la competència, els canvis tecnològics).

 3. Es limita als factors macroeconòmics (creixement del PIB, inflació, tipus d’interès, etc.).

 4. Considera els factors microeconòmics i macroeconòmics.

5. La denominació “renda variable” prové del fet que...

 1. Al contrari dels bons, els preus de les accions varien.

 2. Els dividends de les accions no són fixos.

 3. Qualsevol inversió en borsa és d’alt risc.

 4. Els beneficis empresarials varien, però el dividend mínim per als accionistes no.

6. En quins principis es basa l’anàlisi tècnica?

 1. En el fet que el preu de mercat d’una acció ja incorpora tota la informació relativa a aquesta acció.

 2. En el fet que el preu de mercat d’una acció ja incorpora tota la informació relativa a aquesta acció i els preus de les accions es mouen per tendències.

 3. En el fet que el preu de mercat d’una acció ja incorpora tota la informació relativa a aquesta acció, els preus de les accions es mouen per tendències i la història es repeteix.

 4. En el fet que els inversors adopten “heard behavior” o “comportament gregari”.