Aula


Autoavaluació. Posi a prova els seus coneixements en renda variable.

Posi a prova els seus coneixements en Renda Variable contestant el següent qüestionari. En acabar, podrà comprovar els seus encerts.

1. Quina interpretació podem donar a la ràtio PER o “price earning ràtio”?

 1. El PER reflecteix el nombre de vegades que els beneficis d’una empresa contenen la seva capitalització borsària.

 2. Coincideix amb el nombre d’anys que una empresa necessitaria per rendibilitzar totes les seves inversions en actiu fix.

 3. Coincideix amb el nombre d’anys que trigaríem a recuperar la nostra inversió si compréssim el 100% de l’empresa.

 4. Com més alt és el PER, més bona oportunitat de compra.

2. La denominació “renda variable” prové del fet que...

 1. Al contrari dels bons, els preus de les accions varien.

 2. Els dividends de les accions no són fixos.

 3. Qualsevol inversió en borsa és d’alt risc.

 4. Els beneficis empresarials varien, però el dividend mínim per als accionistes no.

3. Respecte als costos associats a l’operativa en borsa...

 1. Els costos d’intermediació són una comissió que es cobra al venedor, no al comprador.

 2. Els costos d’intermediació són una comissió que es cobra a comprador i venedor, fixada lliurement per cada intermediari borsari.

 3. Els costos d’intermediació són una comissió que es cobra a comprador i venedor, fixada per la CNMV i aplicada per cada intermediari borsari.

 4. El venedor d’accions paga els costos d’intermediació i el comprador, els cànons borsaris i de liquidació.

4. Durant una subhasta de volatilitat...

 1. Es donen 5 minuts a tots els compradors i venedors per reaccionar i ajustar les ordres, després d’un preu que representi una variació superior al 5%.

 2. Es donen 3 minuts a tots els compradors i venedors per reaccionar i ajustar les ordres, després d’un preu que representi una variació superior al 3%.

 3. Es donen 5 minuts a tots els compradors i venedors per reaccionar i ajustar les ordres quan s’ha superat la variació màxima en relació amb l’últim preu negociat. Les variacions màximes, les decideix la Societat de Borses, però no són conegudes per endavant.

 4. Es donen 5 minuts a tots els compradors i venedors per reaccionar i ajustar les seves ordres quan s’ha superat la variació màxima en relació amb l’últim preu negociat. Les variacions màximes, les decideix i les publica la Societat de Borses.

5. El coeficient beta...

 1. No és millor o pitjor en funció del seu valor.

 2. És millor com més alt sigui.

 3. Varia entre 0 i 1.

 4. Sempre és positiu.

6. La CNMV...

 1. És un organisme depenent del Govern que regula la borsa.

 2. És un organisme independent que regula i supervisa els mercats de valors, entre altres la borsa.

 3. És un organisme dedicat exclusivament a atendre reclamacions d’inversors relacionades amb operativa a borsa.

 4. És un organisme públic que intenta prevenir les baixades brusques dels preus de les accions.