Aula

Cursos presencials i webinars en economia i finances

Temàtica dels cursos

El programa Aula ofereix la possibilitat de formar els accionistes en economia i finances a través de seminaris online (webinars) i cursos presencials que s’imparteixen a les principals ciutats del territori espanyol.

Cal tenir un mínim de 1.000 accions dipositades a CaixaBank per accedir als cursos presencials.


Consulti les temàtiques dels cursos presencials i els webinars programats per a l’any 2019:

Psicologia de la inversió i gestió monetària
Instituto BME 

En aquest curs s'explica a l'assistent, de manera senzilla i amena, quins són els principals elements relacionats amb la psicologia de la inversió i com influeix el comportament humà en la presa de decisions d'inversió. També es tractaran aspectes pràctics sobre la gestió monetària en el moment de fer inversions.

 Descarregar Programa curs presencial (en castellà) (PDF, 3,06 MB) 
 Descarregar Programa webinar (en castellà) (PDF, 1,82 MB) 


Drets i deures dels accionistes a la Junta General
UPF Barcelona School of Management 

L’objectiu d’aquest curs és donar una visió global als accionistes sobre quins són els seus principals deures i drets atesa la seva condició de propietaris d’una companyia. En aquest sentit, es tindrà especialment en compte la importància de la Junta General d’Accionistes per fer-los valer.

 Descarregar Programa (en castellà) (PDF, 1,70 MB) 


Anàlisi i valoració d’un banc 
UPF Barcelona School of Management 

L’objectiu d’aquest curs és introduir els assistents en la interpretació dels estats financers d’una entitat bancària (balanç i compte de resultats), per conèixer com es configura el seu resultat, sobre la base de l’anàlisi de les principals inversions, els riscos assumits (morositat, interès, liquiditat, operacional i reputacional), la naturalesa de les diferents fons de captació dels recursos (dipòsits, bons, deute subordinat, accionistes) i l’efecte d’un marc normatiu molt exigent. Acabarem amb unes reflexions finals sobre com afecta l’actual regulació europea en matèria de solvència (Basilea III) el binomi rendibilitat-risc dels bancs i la creació de valor per a l’accionista.

 Descarregar Programa curs presencial (en castellà) (PDF, 1,18 MB) 


Inversió socialment responsable per accionistes
Institut d’Estudis Financers (IEF)

El curs defineix les inversions socialment responsables (ISR) en la presa de decisions econòmiques considerant la metodologia, els paràmetres, les estratègies, la rendibilitat i el risc que s’assumeix en aquesta tipologia d’inversions. S’identificaran els aspectes extrafinancers com els socials, mediambientals i de bon govern que, conjuntament amb els financers tradicionals, possibiliten el desenvolupament actual de la ISR.

 Descarregar Programa curs presencial (en castellà) (PDF, 3,46 MB) 


Economia global: perspectives i riscos
CaixaBank Research CaixaBank Research


CaixaBank Research explicarà en detall als assistents al curs les claus macroeconòmiques per a 2019. En particular, el curs repassarà les perspectives econòmiques i els focus de risc existents tant a nivell global com a Espanya.

 Descarregar Programa (en castellà) (PDF, 2,16 MB) 


Fiscalitat dels principals productes financers
UPF Barcelona School of Management 

L'objectiu del curs és introduir els assistents a l'estructura de l'impost sobre la renda, l'impost sobre el patrimoni i l'impost sobre successions, incidint en la manera de declarar els diferents productes financers en aquests impostos. També s'informarà sobre la fiscalitat específica dels principals productes financers: dipòsits, renda fixa, accions, fons d'inversió, plans de pensions (aportacions i rescats) i productes d'assegurances (capitals diferits, rendes vitalícies, plans de jubilació, PIAS), amb exemples per fer més entenedors aquests conceptes.


Introducció al mercat borsari, a l'anàlisi fonamental i tècnica
Instituto BME 

L'objectiu del curs és formar els assistents en els principals conceptes del funcionament del mercat, l'anàlisi fonamental i l'anàlisi tècnica. Mitjançant aquest curs, l'assistent obté coneixements útils sobre com operar en el mercat borsari i quines són les principals eines i mètriques per valorar la inversió més adequada.

 Descarregar Programa curs presencial (en castellà) (PDF, 2,03 MB) 
 Descarregar Programa webinar (part 1) (en castellà) (PDF, 998 KB) 
 Descarregar Programa webinar (part 2) (en castellà) (PDF, 0,98 MB) 


Mercats financers. Anàlisi de l’entorn actual
UPF Barcelona School of Management 

Aquest curs pretén introduir els participants en la situació actual dels mercats financers, especialment en els mercats monetari, de renda fixa i de renda variable. Se centra especialment en l'anàlisi de les causes de la crisi financera mundial i el diagnòstic de l'entorn actual, acabant amb una sèrie de conclusions i reflexions finals.


Per a més informació sobre els cursos programats consulti la secció Calendari de cursos o la secció Agenda de l’accionista.